Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Kostermans Mediation: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, haar vertegenwoordigers en gecontracteerden.
• Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon/personen voor wie Kostermans Mediation zich inspant om de afgesproken diensten te verlenen.
• Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die Kostermans Mediation voor uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
• Partij(en): De natuurlijke of rechtspersonen die een conflict willen oplossen door mediation.
• MfN: Mediators federatie Nederland

Artikel 2. Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Kostermans Mediation, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en Kostermans Mediation, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Op alle door Kostermans Mediation uitgevoerde mediations zijn het MfN reglement en de MfN klachtenregeling van toepassing. Het MfN reglement maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden van Kostermans Mediation.
3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Kostermans Mediation uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3. Overeenkomst
1 De overeenkomst komt tot stand indien er overeenstemming is over de opdracht en dit schriftelijk is bevestigd. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2 Indien het belang van de opdrachtgever vergt dat er onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard doordat Kostermans Mediation met de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang heeft gemaakt.
3 De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Artikel 4. Declaratie
1 Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium en het toepasselijk tarief vanwege omzetbelasting verschuldigd, tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen.
2 Verrichte werkzaamheden en door opdrachtgever te betalen kosten worden 2-wekelijks (per de 1e en de 15e van iedere kalendermaand) aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt, waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Kostermans Mediation is gerechtigd na het verstrijken van de (fatale) betalingstermijn, zonder verdere ingebrekestelling, in die zin dat verzuim van rechtswege is ingetreden, aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom).
3 Kostermans Mediation is op ieder moment gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de oudste declaratie, zonder dat daarvoor een (nadere) mededeling als bedoeld in artikel 6:127 BW vereist is.
4 Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan Kostermans Mediation weigeren haar werkzaamheden uit te voeren en kan zij deze opschorten of staken. Kostermans Mediation is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting of staking van de werkzaamheden op deze grond.

Artikel 5. Reclames
1 Reclame met betrekking tot verzonden facturen dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum schriftelijk aan Kostermans Mediation kenbaar te worden gemaakt.
2 Reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij Kostermans Mediation zulks aan opdrachtgever kenbaar maakt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1 Iedere aansprakelijkheid van Kostermans Mediation is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 6.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Kostermans Mediation beperkt tot een bedrag van € 2.500,-.
3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
4 Kostermans Mediation zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kostermans Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Kostermans Mediation is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden gedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.
5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Kostermans Mediation indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
6 De opdrachtgever vrijwaart Kostermans Mediation van alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Kostermans Mediation en/of één van haar medewerkers.

Artikel 7. Verhindering
Indien (één van) de partijen een (mediation)sessie niet uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt of niet verschijnt, wordt de sessie geacht te hebben plaatsgevonden en honorarium en overige kosten in rekening gebracht.

Artikel 8. Toepasselijk rechts en forumkeuze
1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Kostermans Mediation is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2 Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst zullen eerst met mediation gepoogd te worden opgelost, alvorens deze voor te leggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens (hierna: “gegevens”) van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die contact met ons hebben. KM is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, en betracht daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Indien u een opdracht aan KMverstrekt, verwerkt KM uw gegevens. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens. Verder gaat het om gegevens die relevant zijn voor het dossier, waaronder ook gegevens die nodig zijn voor de facturering. Soms worden er ook gevoelige en/of bijzondere gegevens verwerkt tijdens het mediationtraject. KM kan de opdracht niet uitvoeren zonder verwerking van uw gegevens, en vraagt daarom uw toestemming voor het verwerken daarvan (zie artikel 5 van de mediationovereenkomst). U geeft uw toestemming door ondertekening van de mediationovereenkomst.

KM verwerkt geen gegevens afkomstig van bezoek aan onze website (cookies, IP-adressen etcetera).

Hoe lang bewaart KM uw gegevens?

KM bewaart mediationdossiers in beginsel tot twee jaar na afloop van de mediation.

Met wie delen wij uw gegevens, en hoe worden uw gegevens beveiligd?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier. KM heeft passende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Daarna worden ze in een archief opgeslagen om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep en aan de wettelijke bewaartermijnen. De administratie wordt bewaard conform de fiscale bewaarplicht

(zeven jaar na afloop van het boekjaar).

Wordt er een klacht tegen de mediator ingediend inzake uw dossier, dan kunnen uw gegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld. Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken.

Wat zijn uw rechten?

Uw rechten vindt u in de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG. Het gaat daarbij onder andere om:

  1. het recht op inzage in uw gegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. het recht op rectificatie van uw gegevens.
  3. het recht om uw gegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

Voor meer informatie over uw rechten zie de AVG (artikelen 15-20).

Versie 4 juni 2018

 BTW identificatie nr: NL001496610B03 KvK nummer: 68898258

Triodos Bank NL 41 TRIO 0379517523